Algemene Voorwaarden

Op deze pagina kunt u de algemene voorwaarden van Samen Zwanger b.v. lezen.

Algemene voorwaarden van Samen Zwanger b.v. gevestigd aan de Bergweidedijk 2 te Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 77306600.

1. Definities
1.1 Gebruiker van de algemene voorwaarden, nader te noemen: Samen Zwanger b.v.
1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die aan Samen Zwanger b.v. een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n).
1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Samen Zwanger b.v. uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt onder meer verstaan: het in opdracht plaatsen en leveren van advertenties op placemats en planners, het leveren van drukwerk en dit alles in de ruimste zin van het woord.
1.4 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Samen Zwanger b.v. ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Samen Zwanger b.v. vervaardigde goederen waaronder ondermeer stukken en opslagmedia.
1.5 Proefdruk: een e-mail dan wel fysiek geleverd voorbeeld van het door Samen Zwanger b.v. te vervaardigen product.

 

2. Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen Samen Zwanger b.v. en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Samen Zwanger b.v. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en dit door Samen Zwanger b.v. schriftelijk is bevestigd.
Bepalingen die de kern van de prestatie weergeven worden overeengekomen in een door Samen Zwanger b.v. op te stellen opdrachtbevestiging.
2.2 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen.
2.3 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bepalingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij schriftelijk bevestigd.

 

3. Opdrachten
3.1 Een overeenkomst tussen Samen Zwanger b.v. en opdrachtgever komt tot stand door aanvaarding van de opdracht door Samen Zwanger b.v. en de opdrachtgever. Een overeenkomst kan mondeling of schriftelijk tot stand komen.
3.2 Afspraken met personeel en/of derden werkzaam voor Samen Zwanger b.v. binden Samen Zwanger b.v. niet, tenzij deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
3.3. Samen Zwanger b.v. bevestigt alle opdrachten per e-mail, post en/of fax aan de opdrachtgever.
3.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of de strekking van de gegeven opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan c.q. dat de opgedragen
werkzaamheden binnen een bepaald tijdsbestek dienen te worden verricht.

 

4. Aanbiedingen
4.1 Alle door Samen Zwanger b.v. gedane aanbiedingen, in welke vorm en door wie dan ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn exclusief BTW, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
4.3 Indien de acceptatie afwijkt van het in de opdrachtbevestigingen opgenomen aanbod is Samen Zwanger b.v. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende opdrachtbevestiging tot stand, tenzij Samen Zwanger b.v. anders aangeeft.
4.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht Samen Zwanger b.v. niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4.5 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4.6 Bij het aangaan van een overeenkomst en zolang de uitvoering hiervan niet is voltooid, is Samen Zwanger b.v. gerechtigd een aanbetaling dan wel naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten c.q. gesloten overeenkomst c.q. alle vorderingen
die zij ten laste van opdrachtgever heeft of zal krijgen. Weigering van opdrachtgever om de aanbetaling dan wel de verlangde zekerheid te stellen, geeft Samen Zwanger b.v. het recht de opdracht te weigeren c.q. de uitvoering hiervan op te schorten zolang niet aan haar vordering tot het doen van een aanbetaling of het stellen van zekerheid is voldaan.
4.7 Indien de opdrachtgever “gratis” te verspreiden magazines bestelt bij Samen Zwanger b.v., dan is de opdrachtgever verplicht om deze “gratis” magazines te verspreiden zoals overeengekomen. In geval van overtollige bestellingen en/of retourzendingen is Samen Zwanger b.v. gerechtigd om kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen van tenminste € 1,00 (exclusief BTW) per magazine.

 

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Samen Zwanger b.v. verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar eer en geweten uit te voeren.
5.2 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Samen Zwanger b.v. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Samen Zwanger b.v. worden
verstrekt.
5.3 Samen Zwanger b.v. bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en zal zo mogelijk rekening houden met zijdens opdrachtgever tijdig verstrekte en naar het oordeel van Samen Zwanger b.v. verantwoorde aanwijzingen met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.
5.4 De overeenkomst tussen Samen Zwanger b.v. en opdrachtgever leidt naar zijn aard slechts tot een inspanningsverbintenis aan de zijde van Samen Zwanger b.v. en nimmer tot een resultaatsverbintenis.
5.5 Alle leveringstijden worden door Samen Zwanger b.v. steeds bij benadering opgegeven en zijn niet bindend. De leveringstermijn vangt aan zodra de opdrachtbevestiging is verzonden en alle naar oordeel van Samen Zwanger b.v. eventueel benodigde gegevens en logo’s e.d. door opdracht-gever aan haar zijn verstrekt. Overschrijding van de leveringstijd ontslaat de opdrachtgever nimmer van haar verplichtingen uit de overeenkomst en zal opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen.
5.6 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Samen Zwanger b.v. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 

6. Zet-, druk- en andere proeven
6.1 De opdrachtgever is gehouden om de zet-, druk-, of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed en in ieder geval binnen 7 dagen na het verzenden van de proefdruk door Samen Zwanger b.v. ,gecorrigeerd of goedgekeurd aan Samen Zwanger b.v. terug te zenden.
6.2 Goedkeuring van de proeven door de opdrachtgever geldt als erkenning dat Samen Zwanger b.v. de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
6.3 Ten aanzien van alle aangeboden goederen en diensten gelden, naast hetgeen daaromtrent op de internetsite staat vermeld, de normale en/of gebruikelijke toleranties. Met name wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt ten aanzien van nuances in de opgegeven kleuren. Geringe afwijkingen van afbeeldingen en/of beschrijvingen worden voorbehouden. Dergelijke afwijkingen ontslaan de opdrachtgever nimmer van de verplichtingen uit de overeenkomst.
6.4 De modellen, afbeeldingen, tekeningen en maten, die bij de proefdruk, getoond of medegedeeld zijn, geven slechts een algemene voorstelling van de aangeboden artikelen. Wijzigingen in de constructie, waardoor de werkelijke uitvoering enigszins afwijkt van bedoelde modellen, afbeeldingen of maten, maar waardoor geen wezenlijke wijziging wordt gebracht in de
technische en esthetische uitvoering der artikelen, verplichten Samen Zwanger b.v. niet tot enige vergoeding en geven de opdrachtgever niet het recht om enige verplichting op te schorten.
6.5. Elke op verzoek van de opdrachtgever vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.
6.6 Indien de opdrachtgever geen reactie heeft gegeven binnen zeven dagen na het verzenden van de proefdruk door Samen Zwanger b.v., dan mag Samen Zwanger b.v. er van uitgaan dat de opdrachtgever de proefdruk heeft goedgekeurd.

 

7. Wijziging van de overeenkomst
7.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aanpassen.
7.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Samen Zwanger b.v. zal de opdrachtgever zo spoedig als mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
7.3 Indien de wijzigingen van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Samen Zwanger b.v. de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
7.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Samen Zwanger b.v. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
7.5 In afwijking van de voorgaande leden zal Samen Zwanger b.v. geen meerkosten in rekening
kunnen brengen, indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de Samen Zwanger b.v. kunnen worden toegerekend.
7.6 De door opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig aan Samen Zwanger b.v. ter kennis zijn
gebracht. Het risico voor het niet uitvoeren van de verlangde wijziging is voor rekening van de opdrachtgever, zolang de wijziging niet schriftelijk door Samen Zwanger b.v. is geaccepteerd en bevestigd.

 

8. Klachten
8.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen zeven dagen na het verzenden van de proefdruk, doch uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Samen Zwanger b.v. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk omschreven te zijn, zodat Samen Zwanger b.v. in staat is adequaat te reageren.
8.2 Indien een klacht gegrond is, zal Samen Zwanger b.v. de werkzaamheden alsnog verrichten, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de
opdrachtgever binnen 7 dagen na gegrondverklaring schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
8.3 Restpartijen worden niet retour genomen.

 

9. Betalingen
9.1 Betaling dient plaats te vinden door middel van het voldoen van de door Samen Zwanger b.v. verzonden factuur.
9.2 Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
9.4 Indien niet binnen de gestelde of overeen-gekomen termijn wordt betaald, ook indien Samen Zwanger b.v. daarmee heeft ingestemd, dan is de opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 2% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de toepasselijke verschuldigde wettelijke (handels)rente hoger is dan het hiervoor genoemde percentage, dan wordt de wettelijke (handels)rente berekend, één en ander tot op de dag der algehele voldoening.
9.5 Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, dan is Samen Zwanger b.v. gerechtigd om, zonder nadere ingebrekestelling, de buiten-gerechtelijke incassokosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen overeenkomstig het “Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incasso-kosten” , onverminderd het recht van Samen Zwanger b.v. op verdere eventuele te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. Indien de opdracht-gever een consument betreft, dan is artikel 6:96 lid 5 t/m 7 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
9.6 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling en verdere verbintenissen die voortvloeien uit de overeenkomst.

 

10. Tussentijdse ontbinding en beëindiging van de overeenkomst
10.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding is Samen Zwanger b.v. bevoegd de overeenkomst direct en zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een eenzijdige schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
– de opdrachtgever achterstallig is met de betaling en hij of zij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig blijft zijn of haarverplichtingen volledig na te komen;
– de opdrachtgever in surseance van betaling of in liquidatie verkeert, in staat van faillissement is komen te verkeren, onder curatele of bewind is gesteld of ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard dan wel op goederen van opdrachtgever beslag is gelegd;
– de opdrachtgever is overleden en Samen Zwanger b.v. reden heeft om aan te nemen dat diens verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst door de erfgenamen niet worden nagekomen;
– de opdrachtgever aan Samen Zwanger b.v., met het oog op het aangaan van de overeenkomst, bewust onjuiste inlichtingen heeft verstrekt van dien aard, dat Samen Zwanger b.v. de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou hebben aangegaan indien haar de juiste stand van zaken bekend zou zijn geweest;
– de opdrachtgever ondubbelzinnig te kennen heeft gegeven de overeenkomst te (willen) beëindigen.
10.2 De opdrachtgever verbindt zich Samen Zwanger b.v. onverwijld en schriftelijk te informeren indien sprake is van één van de situaties als in artikel 10.1 van deze Algemene Voorwaarden is omschreven.
10.3 De opdrachtgever is bevoegd om de opdracht tussentijds schriftelijk te doen beëindigen, met in achtneming van het bepaalde in 10.4.
10.4 Indien Samen Zwanger b.v. gebruik maakt van haar recht tot ontbinding, ofwel de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigd als bedoeld in artikel 10.3, dan is Samen Zwanger b.v. , onver-minderd haar recht op volledige schadeloosstelling, gerechtigd tot 100% van de overeengekomen vergoeding (offertebedrag), zonder enige vorm van korting en/of mogelijkheid tot verrekening.
10.5 Indien de overeenkomst wordt ontbonden ofwel tussentijds wordt beëindigd, dan zijn de vorderingen van Samen Zwanger b.v. op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
10.6 Wanneer de opdrachtgever een verloskundige/zorginstelling cq. verlener is die akkoord gaat met de opdracht (gratis) planners/presentatiemappen of magazines, is het niet mogelijk de overeenkomst te ontbinden. Indien de overeenkomst niet wordt nagekomen, dan dient de makelaa de door Samen Zwanger B.V. gelede schade te vergoeden. Hierbij kan onder meer, doch niet uitsluitend, worden gedacht aan misgelopen advertentie-inkomsten.
10.7 Onverminderd het recht van Samen Zwanger B.V. om de daadwerkelijk geleden schade te vorderen, genoemd in het vorige lid, maakt zij daarnaast aanspraak op een boete van € 3.000,-, die door de verloskundige/zorginstelling cq. verlener dient te worden betaald bij niet nakoming van de overeenkomst.

 

11. Opschorting en aansprakelijkheid
11.1 Samen Zwanger b.v. heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop opdrachtgever aan alle verplichtingen heeft voldaan.
11.2 Samen Zwanger b.v. is niet aansprakelijk voor gemaakte fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid van haar medewerkers of van derden die in haar opdracht werkzaamheden verrichten of voor enige schade die voortvloeit uit de totstandkoming en/of uitvoering van de overeenkomst tussen haar en opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Samen Zwanger b.v.
11.3 Samen Zwanger b.v. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Tevens is Samen Zwanger b.v. niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ingeschakelde derden.
11.4 In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Samen Zwanger b.v. beperkt tot het factuurbedrag
van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een maximum van € 1000,00 (zegge: duizend euro) per gebeurtenis.

 

12. Vrijwaring
12.1 De opdrachtgever vrijwaart Samen Zwanger b.v. voor aanspraken van derden onder meer met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
12.2 Indien opdrachtgever aan Samen Zwanger b.v. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

13. Overmacht
13.1 In geval van overmacht is Samen Zwanger b.v. niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Samen Zwanger b.v. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Samen Zwanger b.v. niet in staat is de verplichtingen na te komen.
13.2 Samen Zwanger b.v. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Samen Zwanger b.v. haar verplichtingen had moeten nakomen.
13.3 Voor zover Samen Zwanger b.v. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Samen Zwanger b.v.
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

14. Geheimhouding
14.1 Samen Zwanger b.v. en opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
14.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Samen Zwanger b.v. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Samen Zwanger b.v. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel
door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Samen Zwanger b.v. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloos-stelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor zou zijn ontstaan.

 

15. Intellectuele eigendom en auteursrechten
15.1 Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Samen Zwanger b.v. zich de rechten en bevoegdheden voor die Samen Zwanger b.v. toekomen op grond van de Auteurswet.
15.2 Alle door Samen Zwanger b.v. verstrekte bescheiden, zoals concepten, adviezen, overeenkomsten, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Samen Zwanger b.v. worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van
de verstrekte stukken anders voortvloeit.
15.4 Samen Zwanger b.v. is te allen tijde gerechtigd tot gebruik van alle door de opdrachtgever verstrekte materialen, zoals modellen, afbeeldingen, tekeningen en teksten en deze openbaar te verspreiden. De opdrachtgever verleent toestemming voor gebruik bij het aangaan van de overeenkomst.
15.3 Samen Zwanger b.v. behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
15.4 Opdrachtgever garandeert aan Samen Zwanger b.v. dat de opdrachtgever copyright heeft op alle items, waaronder maar niet beperkt tot logo’s, foto’s, grafische voorstellingen, muziek-, film-, geluidsbestanden en teksten die de opdrachtgever aanlevert, of dat er toestemming is van de copyrighthouder voor opname van deze elementen in een opdracht.

 

16. Overdracht rechten en verplichtingen
16.1 Samen Zwanger b.v. heeft het recht de overeenkomsten t.b.v. de diensten en/of goederen en de nakoming van haar verplichtingen en de uitoefening van haar rechten uit deze overeenkomsten over te dragen aan één of meer derden. Samen Zwanger b.v. geeft van een zodanige overdracht tijdig schriftelijk kennis aan de opdrachtgever. Door het geven van de opdracht, verleent de opdrachtgever zijn of haar medewerking daartoe reeds bij voorbaat.

 

17. Geschillen
17.1 Op de betrekking tussen opdrachtgever en Samen Zwanger b.v. is het Nederlands recht van toepassing. Voor zover niet in strijd met enige wettelijke bepaling zullen civielrechtelijke procedures waarbij Samen Zwanger b.v. partij is, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen (Kamer voor Kantonzaken en Rechtbank).
17.2 Op elke overeenkomst tussen Samen Zwanger b.v. en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

 

18. Slotbepaling
18.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij van Samen Zwanger b.v.