Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Gericht Media b.v. besteedt aan de samenstelling van het Samen Zwanger-magazine en de Samen Zwanger-website, www.samen-zwanger.nl (hierna de Samen Zwanger-website), is het mogelijk dat de informatie die op de Samen Zwanger-website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Gericht Media b.v. kan er niet voor instaan dat de informatie op de Samen Zwanger-website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door de bezoeker/ster wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Gericht Media b.v. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Samen Zwanger-website.

Gericht Media b.v. zal zich inspannen om de beschikbaarheid van de Samen Zwanger-website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Gericht Media b.v. is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met storingen of met de onmogelijkheid de Samen Zwanger-website te kunnen raadplegen.

Auteursrecht

Organisaties kunnen materiaal (zoals artikelen) inzenden voor publicatie op de website van Samen Zwanger, www.samen-zwanger.nl (hierna de Samen Zwanger-website). Gericht Media b.v. (uitgever van het Samen Zwanger-magazine en beheerder van de Samen Zwanger-website, verder te noemen Gericht Media) behoudt zicht het recht voor om – tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Gericht Media behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – materiaal te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal.

Bezoekers dienen ervoor in te staan dat door het publiceren van door hen ingezonden materiaal op de Samen Zwanger-website geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en niet anderszins onrechtmatig jegens derden wordt gehandeld. Bezoekers zijn zelf aansprakelijk voor een schending van rechten van derden en/of onrechtmatig handelen jegens derden.

Een bezoeker/ster van de Samen Zwanger-website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken (hetzij in tekst, hetzij in beeld en/of anderszins) of andere in de Samen Zwanger-website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Gericht Media (ook niet via een eigen netwerk).